Realizované projekty

Aktuálně řešené projekty naleznete na domovské stránce.

 

Rok ukončení projektu:

 

2023

CONCORDIA - Cyber security cOmpeteNce fOr Research anD Innovation

Evropská unie, 1/2019 - 3/2023

Projekt Cyber Security Competence for Research and Innovation (CONCORDIA) je jedním ze čtyř projektů, které vznikly v rámci výzvy Evropské unie Horizont 2020 (H2020) pro řešení otázek kyberbezpečnostní politiky v Evropské unii.

Čtyřletý projekt CONCORDIA odstartoval v lednu 2019, a jeho smyslem je propojovat kompetence kyberbezpečnostních pracovišť napříč Evropou a budovat kyberbezpečnostní ekosystém. Výstupy projektu směřují k posílení evropské kyberbezpečnosti a digitální suverenity.

Hlavním koordinátorem projektu je výzkumný ústav CODE z Bundeswehr University Mnichov.

WEBOVÉ STRÁNKY INFORMACE O PROJEKTU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

830927

Poskytovatel

Bez popisku


 

2022

CARE SHARE

Masarykova univerzita, 11/2021 - 12/2022

Projekt CARE SHARE byl zaměřen na navržení procesních, technologických, vzdělávacích a právních postupů s cílem vybudovat prostředky pro zajištění bezpečného sdíleného výkonu vybraných typů zdravotnických služeb. Projekt byl postaven na principech budování Security Operations Center (SOC), které se stará o kyberochranu organizací, jež poskytují zdravotní péči, kde je vyšší podíl práce s citlivými daty.

INFORMACE O PROJEKTU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

MUNI/33/DP15/2021

Poskytovatel

Bez popisku


 

CRP-Kyber - Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ

MŠMT, 1/2021 - 12/2022

Projekt CRP-Kyber se skládá ze dvou projektů: CRP-Kyber21, jehož realizace probíhala roku 2021, a CRP-Kyber22, jehož řešení je aktuálně v procesu.

Cílem projektu CRP-Kyber21 bylo zvýšit úroveň kybernetické bezpečnosti v prostředí veřejných vysokých škol.

Vedle zlepšení situace v kyberochraně se tento projekt zároveň snažil připravit vysoké školy na plnění zákonných povinnosti, které jim ukládá Zákon o kybernetické bezpečnosti, zejména co se týká významných informačních systémů spravovaných orgány veřejné moci.

Po věcné stránce se projekt zaměřuje na celkem sedm oblastí:

  • nastavení bezpečného kyberprostředí univerzity,
  • významné informační systémy v prostředí veřejných vysokých škol,
  • osvěta uživatelů,
  • systematické institucionální vzdělávání zaměstnanců,
  • kyberbezpečnost v distančním a kolaborativním prostředí,
  • automatické vyhledávání zranitelností,
  • právní aspekty kybernetické bezpečnosti.

Projekt CRP-Kyber22, který bude realizován v průběhu roku 2022 se zaměřuje na vytvoření posílení praktické spolupráce veřejných vysokých školzapojování technologií podporujících zavedení systému řízení bezpečnosti, budování společné znalostní báze a bezpečnostních politik, ale také na osvětu a vzdělávání různých akademických skupin, nastavení pokročilého zabezpečení prostředí MS365, a na analýzu právních dopadů změn v legislativě týkající se kyberbezpečnosti.

Hlavním koordinátorem celého projektu CRP-Kyber, do kterého se zapojilo celkem 25 českých vysokých škol, je Kyberbezpečnostní tým Masarykovy univerzity (CSIRT-MU).

WEBOVÉ STRÁNKY INFORMACE O PROJEKTU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

ROZV/C13/2022

Poskytovatel

Bez popisku


 

MOSES - Zabezpečení a dohled distribuovaných výrobních informačních systémů​

Masarykova univerzita, 5/2021 - 12/2022

Projekt se zabýval výzkumem monitorování a zabezpečení distribuovaných výrobních informačních systémů. Cílem bylo navrhnout a implementovat programové vybavení pro monitorování a analýzu nefunkcionálních vlastností výrobních informačních systémů (např. spotřeba výpočetních a paměťových zdrojů), což umožnilo odhalit provozní anomálie v měřených datech. Výstupem projektu je řešení, které  umožňuje sběr a předzpracování dat z lokálních instancí výrobních informačních systémů. Navrhnuté řešení se zároveň stará o zabezpečený přenos těchto dat do centrálního dohledového centra. Dohledové centrum následně zajišťuje zpracování telemetrických dat, detekci anomálního chování a vizualizaci stavu jednotlivých instancí výrobních informačních systémů.

INFORMACE O PROJEKTU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

MUNI/33/DP12/2021

Poskytovatel

Bez popisku


 

SeSMe - Bezpečný Smart Metering​

Masarykova univerzita, 7/2021 - 12/2022

Projekt se věnoval vzdálenému odečtu dat z chytrých elektroměrů a centralizaci řízení bezpečnostních událostí a incidentů v energetických sítích. Proč projekt vznikl? V České republice byla roku 2020 zavedena vyhláška č. 359/2020, která definuje bezpečnostní a technické požadavky na chytré elektroměry a související infrastrukturu. Nicméně metodika pro jejich testování ani testovací laboratoř v té době neexistovala. Projekt na tuto potřebu reagoval vytvořením testovacího polygonu pro Smart Grids a Smart Metering s cílem vybudovat laboratoře pro bezpečnostní certifikaci zařízení používaných v energetice. V rámci projektu byla zpracována i chybějící univerzální testovací metodika.

INFORMACE O PROJEKTU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

MUNI/33/DP13/2021

Poskytovatel

Bez popisku


 

BEAST - Nástroje pro simulaci útoků a emulaci průniku do kritické informační infrastruktury

Ministerstvo vnitra ČR, 1/2020 - 12/2022

Projekt Nástroje pro simulaci útoků a emulaci průniku do kritické informační infrastruktury (BEAST)​ je zaměřen na vytvoření sady nástrojů, které umožní částečně nahradit experty na penetrační testování. Díky důrazu na automatizaci statického i dynamického testování kyberbezpečnosti bude možné snížit personální vytížení bezpečnostních týmů, a zároveň nepřetržitě monitorovat a vyhodnocovat zabezpečení testované infrasturktury.

INFORMACE O PROJEKTU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

VI20202022133

Poskytovatel

Bez popisku


 

ORION - Pokročilá orchestrace bezpečnosti a inteligentní řízení hrozeb

Ministerstvo vnitra ČR, 1/2020 - 12/2022

Projekt se zabývá výzkumem a vývojem pokročilých nástrojů, které zajišťují automatizaci a efektivitu operativní činnosti bezpečnostních týmů v kontextu ochrany kritické informační infrastruktury (KII) a významných informačních systémů (VIS). Díky vyvinutým nástrojů bude možné zjistit stav chráněné infrastruktury, případně informace o relevantních hrozbách. Dále umožní zefektivnit vybrané fáze řízení životního cyklu kyberhrozeb a to za pomocí podpory orchestrace bezpečnosti ve spojení s kontextualizovaným uživatelským prostředím pro spolupráci.

INFORMACE O PROJEKTU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

VI20202022164

Poskytovatel

Bez popisku


 

SAPPAN - Sharing and Automation for Privacy Preserving Attack Neutralization

Evropská unie, 5/2019 - 4/2022

Cílem projektu Sharing and Automation for Privacy Preserving Attack Neutralization (SAPPAN) byl podpořen v rámci výzvy Evropské unie Horizont 2020 (H2020) za účelem řešení otázek kyberbezpečnostní politiky v Evropské unii.

Realizace čtyřletého projektu SAPPAN byla zahájena v květnu 2019 s cílem efektivní ochrany ICT infrastruktur před kyberútoky.

Na cestě za bezpečnějším virtuálním prostředím se projekt opíral především o analýzu hrozeb, pokročilé techniky sběru dat a spolupráci napříč institucemi, především z hlediska sdílení bezpečnostních informací a zkušeností. Velký důraz kladl na zachování soukromí všech zúčastněných stran.

Konsorcium projektu SAPPAN utvářeli partneři z akademického a průmyslového sektoru, což napomohlo maximalizovat společenský dopad a zvyšovat efektivitu výsledků. Konsorcium se skládalo konkrétně z výzkumného ústavu Fraunhofer-Gesellschaft, dále z národní sítě pro výzkum a vzdělávání CESNET, nadnárodní společnosti Hewlett Packard Enterprise, F-Secure Oyj a Dreamlab Technologies AG, přičemž ademické zastoupení zde tvořila Masarykova univerzita, RWTH Aachen University a Universität Stuttgart.

WEBOVÉ STRÁNKY INFORMACE O PROJEKTU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

833418

Poskytovatel

Bez popisku


 

C4e - Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur

MŠMT, 1/2019 - 12/2022

Projekt Masarykovy univerzity Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur (C4e) propojuje expertní pracoviště Masarykovy univerzityzkoumá komplexní problémy v kyberprostoru.

Cílem tohoto projektu bylo vytvoření národního centra pro školení a vzdělávání v oblasti prevence a represe kybernetické kriminality.

Základní cílovou skupinou C4e jsou složky Policie ČR. Centrum bylo však budováno se záměrem poskytovat služby i pro další cílové skupiny, např. soudy, státní zastupitelství, advokacie, státní instituce, privátní organizace a akademickou sféru.

INFORMACE O PROJEKTU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000822

Poskytovatel

Bez popisku


 

NC3 - Národní centrum kompetence pro Kyberbezpečnost

Technologická agentura ČR, 1/2019 - 12/2022

Za zkratkou NC3 stojí Národní centrum kompetence pro Kyberbezpečnost (NCK), které sdružuje špičková výzkumná pracoviště a zástupce průmyslu za účelem realizace kolaborativního výzkumu a vývoje technických řešení v kybernetické bezpečnosti na úrovni hardware a software a mechanismů certifikace bezpečnostních vlastností technologických produktů. Zapojenými pracovištěmi jsou: Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně a CESNET, které se špičkovému výzkumu v oblasti kybernetické bezpečnosti dlouhodobě z různých pohledů věnují. V rámci projektu byl kladen důraz na zapojení partnerů z aplikační sféry do výzkumu, a to za cílem vytvořit produkty, které bude možné uplatnit na relevantních trzích a využít v praxi.

INFORMACE O PROJEKTU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

TN01000077

Poskytovatel

Bez popisku


 

2021

TRACTOR - Síťová analýza a operační kyberbezpečnost pro ICS/SCADA

Masarykova univerzita, 5/2019 - 3/2021

V rámci projektu bylo vyvinuté řešení, založené na monitorování sítě, které zabezpečuje průmyslové systémy a to pomocí zvýšení viditelnosti komunikace ICS, shromažďováním informací specifických pro danou oblast a poskytováním bohatých a expresivních vizuálních dat. Projekt tak reagoval na zvyšující se počet počítačových útoků na průmyslové systémy, které vyvolaly obavy, zdali je kybernetické zabezpečení průmyslových řídicích systémů (ICS) na odpovídající úrovni.

INFORMACE O PROJEKTU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

MUNI/33/DP2/2019

Poskytovatel

Bez popisku


 

MACE - Inteligentní senzory pro měření a analýzu cloudového prostředí

Technologická agentura ČR, 1/2019 - 12/2021

Cílem projektu bylo vytvořit inteligentní senzory pro měření a analýzu síťového provozu v cloudovém prostředí, které budou poskytovat přesné a spolehlivé informace o dějích v cloudu a zároveň se budou snažit minimalizovat provozní náklady.

(Kyberbezpečnostní Tým Masarykovy univerzity zajistil, aby správa, řízení a předávání dat z měřicích senzorů, byla zabezpečena proti neoprávněné manipulaci a zneužití.)

Výsledky budou aplikovány do produktů společnosti Flowmon a uvedeny na trh cloudových monitorovacích řešení co nejdříve to bude možné.

INFORMACE O PROJEKTU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

TH04010072

Poskytovatel

Bez popisku


 

2020

AMANDA - Asset Management ANd DiAgnostics

Masarykova univerzita, 10/2019 - 12/2020

Projekt Asset Management ANd DiAgnostics (AMANDA) vznikl s cílem rozšířit sadu protokolů, jež byly podporované v rámci nástroje pro automatickou diagnostiku o protokoly, které byly používané v oblasti průmyslových řídicích systémů (ICS). Zmíněná diagnostika byla založená na ručně vytvořených modelech – rozhodovacích stromech. Druhým cílem projektu bylo vytvořit systém pro správu zdrojů - asset management, který by správu zdrojů zjednodušil. Vyvinutý systém zároveň umožnil mapovat tyto zdroje na monitorovaná data a metriky síťového provozu včetně příslušných metod vizualizace, spolu s vygenerováním konfigurace pro jednotlivé moduly řešení Flowmon společnosti Flowmon Networks.

INFORMACE O PROJEKTU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

MUNI/33/DP5/2019

Poskytovatel

Bez popisku


 

CRUSOE - Výzkum nástrojů pro hodnocení kybernetické situace a podporu rozhodování CSIRT týmů při ochraně kritické infrastruktury

Ministerstvo vnitra ČR, 1/2017 - 12/2020

Cílem projektu CRUSOE byl výzkum nástrojů, které pomáhají udržovat tzv. situační povědomí o chráněné síti a tím podporují správné a efektivní rozhodování při ochraně kritických informačních infrastruktur.

INFORMACE O PROJEKTU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

VI20172020070

Poskytovatel

Bez popisku


 

SABU - Sdílení a analýza bezpečnostních událostí v ČR

Ministerstvo vnitra ČR, 1/2015 - 12/2020

V rámci projektu Sdílení a analýza bezpečnostních událostí (SABU) pracovali výzkumníci na vývoji systému pro inteligentní analýzu a efektivní předávání informací mezi bezpečnostními týmy. Tento systém umožňuje predikci vývoje útoků a omezení jejich dopadů na národní kyberprostor.

CSIRT-MU na projektu spolupracuje se sdružením CESNET.

WEBOVÉ STRÁNKY INFORMACE O PROJEKTU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

VI20162019029

Poskytovatel

Bez popisku


 

2019

ITOA - Výzkum a vývoj pokročilých analytických nástrojů pro analýzu bezpečnostních a výkonnostních problémů síťové infrastruktury, aplikací a služeb

Technologická agentura ČR, 1/2017 - 12/2019

​Projekt IT Operation Analytics (ITOA) se soustředil na dva hlavní cíle. Prvním byla analýza dat z měření síťového provozu z hlediska výkonnostních charakteristik aplikací v síti, druhým komplexní zpracování událostí z bezpečnostního a výkonnostního monitoringu.

Cílem bylo vytvořit nástroj, který by uceleně vyhodnocoval výstupy z pokročilých monitorovacích technologií a tím napomáhal správcům sítě rychleji a přesněji chápat souvislosti dějů, které v počítačové síti probíhají.

INFORMACE O PROJEKTU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

TH02010185

Poskytovatel

Bez popisku


 

2018

CYBER CZECH

Masarykova univerzita, 2015 - 2018

V České republice je Cyber Czech jediným pravidelným kyberbezpečnostním cvičením svého druhu. Kombinace technických a netechnických prostředků vytváří komplexní realistickou situaci pro nácvik obrany vůči kyberútokům.

Cvičení probíhá ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v prostředí Kybernetického polygonu (KYPO) a přispívání ke tvorbě efektivnějších řešení potenciálních bezpečnostních incidentů.

Znalosti z organizace bezpečnostních cvičení Cyber Czech promítáme také do dalších nabízených služeb. Konkrétně jde o cvičení jako službu v rámci Masarykovy univerzitykomerční formu cvičení pro zájemce z jiných organizací.


 

2017

SECURITY CLOUD - Technologie pro zpracování a analýzu síťových dat velkého rozsahu

Technologická agentura ČR, 11/2014 - 10/2017

Projekt Security Cloud se zaměřoval na vytvoření technologického řešení pro moderní služby a infrastrukturu.

Cílem projektu bylo umožnit poskytovatelům i uživatelům síťové infrastruktury a centralizovaných služeb odhalovat provozní a bezpečnostní problémy (např. útoky, anomálie či výpadky).

V rámci projektu byla vyvinuta klíčová technologie Stream4FlowJedná se o nástroj pro analýzu síťových dat v reálném čase využívající přední současné nástroje pro distribuované proudové zpracování velkých objemů dat, vizualizace a monitorování síťového provozu.

INFORMACE O PROJEKTU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

TA04010062/2014

Poskytovatel

Bez popisku


 

2016

WARDEN

CESNET, 1/2011 - 12/2016

V projektu WARDEN jsme se podíleli na vývoji systému určenému k jednoduché a rychlé výměně detekovaných hrozeb mezi zapojenými CSIRT týmy.

WARDEN umožňuje jednoduché a rychlé sdílení mezi týmy o detekovaných anomáliích. Tato data jsou následně systémem dále předávána a poskytují týmům další užitečné informace potřebné pro zajištění bezpečnosti a monitoringu zdraví sítě.​

WEBOVÉ STRÁNKY

Poskytovatel

Bez popisku


 

2015

BOP - Bezpečnost optických prvků v datových a komunikačních sítích

Ministerstvo vnitra ČR, 5/2013 - 12/2015

Cílem projektu Bezpečnost optických prvků v datových a komunikačních sítích (BOP) byl výzkum a vývoj prostředků kybernetické bezpečnosti ve vysokorychlostních sítích.

Projekt reagoval na aktuální potřeby Ministerstva vnitra. Výstupy projektu využil kyberbezpečnostní tým Masarykovy univerzity (CSIRT-MU) ke zlepšení zabezpečení univerzitní sítě.

INFORMACE O PROJEKTU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

VF20132015031

Poskytovatel

Bez popisku


 

CIRC - Mobilní dedikované zařízení pro naplňování schopností reakce na počítačové incidenty

Ministerstvo obrany ČR, 5/2013 - 12/2015

Projekt Mobilní dedikované zařízení pro naplňování schopností reakce na počítačové incidenty (CIRC) měl za cíl vytvořit mobilní dedikované zařízení pro naplňování schopností reakce na počítačové incidenty.

Projekt v době řešení spadal do jedné z hlavních tematických priorit obranného výzkumu a vývoje Ministerstva obrany ČR.

INFORMACE O PROJEKTU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

RO9070407110

Poskytovatel

Bez popisku


 

KYPO - Simulace, detekce a potlačení kybernetických hrozeb ohrožujících kritickou infrastrukturu

Masarykova univerzita, 4/2013 - 9/2015

Kybernetický polygon (KYPO) je jedinečné virtuální prostředí pro výzkum a vývoj metod na ochranu proti útokům na kritické informační struktury. Mezi základní vlastnosti prostředí patří flexibilita, škálovatelnost a efektivita využití zdrojů. V unikátním zázemí KYPO laboratoře je možné realizovat komplexní bezpečnostní školení a cvičení.

Týmu projektu Kybernetický polygon byla udělena Cena ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu.

WEBOVÉ STRÁNKY

Poskytovatel

Bez popisku


 

2012

CYBER - Bezpečnost informačních a komunikačních systémů AČR - on line monitorování, vizualizace a filtrace paketů. Rozvoj schopností Computer Incident Response Capability v prostředí Cyber Defence

Ministerstvo obrany ČR, 11/2008 - 12/2012

Cílem projektu CYBER bylo navržení ochrany informačních a komunikačních systémů proti kybernetickým útokům, tzv. Cyber Defence.

Projekt v době řešení spadal do jedné z hlavních tematických priorit obranného výzkumu a vývoje Ministerstva obrany ČR.

INFORMACE O PROJEKTU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

iOVMASUN200801

Poskytovatel

Bez popisku


 

2007

CAMNEP - Distribuované mechanismy pro ochranu počítačových sítí

Armáda Spojených států (Velitelské centrum pro vědu, výzkum a inženýrství), 1/2007 - 12/2007

Projekt Distribuované mechanismy pro ochranu počítačových sítí (CAMNEP) se zabýval návrhem a implementací systému pro detekci průniků ve vysokorychlostních počítačových sítích.

Systém je založen na sledování počítačové sítě pomocí hardwarově akcelerovaných sond Flowmon, detekci síťových anomálií agentní vrstvou a vizualizaci škodlivého provozu operátorovi.

Investorem tohoto programu byla Armáda Spojených států amerických (Velitelské centrum pro vědu, výzkum a inženýrství).

INFORMACE O PROJEKTU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

N62558-07-C-0001


 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.