CONCORDIA – Cyber Security Competence for Research and Innovation

CONCORDIA je jedním ze čtyř projektů, které vznikly v rámci výzvy Evropské unie Horizont 2020 pro řešení otázek kyberbezpečnostní politiky v Evropské unii. Čtyřletý projekt CONCORDIA odstartoval v lednu 2019 a jeho smyslem je vést propojování kompetencí kyberbezpečnostních pracovišť napříč Evropou a budování kyberbezpečnostního ekosystému. Jeho výstupy směřují k posílení evropské kyberbezpečnosti a digitální suverenity. Hlavním koordinátorem projektu je výzkumný ústav CODE z Bundeswehr University Mnichov.

Smysl projektu

Informační a komunikační technologie jsou pro rozvoj Evropy nezbytné. To vyžaduje přehodnocení přístupů ke kyberbezpečnosti. Spolupráce se stává zásadní.

Na poli kyberbezpečnosti v Evropské unii působí mnoho odborných pracovišť se specifickými výzkumnými cíli, kompetencemi i projekty, které jsou ovšem povětšinou silně zatíženy lokálními prioritami a stanovisky. V důsledku toho je evropský potenciál v této oblasti roztříštěný a nekoordinovaný. Projekt CONCORDIA si klade za cíl vést integraci těchto rozmanitých kompetencí do celoevropské kompetenční sítě odborných znalostí.

Tato snaha dala vzniknout neustále rostoucímu konsorciu, které v současnosti čítá 46 významných partnerů z průmyslového i akademického sektoru. Propojení kompetencí partnerů z různých oblastí se stane základem budoucího celoevropské ekosystému kyberbezpečnosti. V rámci projektu CONCORDIA bude vytvořen plán, který ukáže jasný směr pro další rozvoj evropské kyberbezpečnosti. Uvedené představuje snahu o využití evropského inovativního potenciálu v této oblasti. Na to navazují další projektové aktivity z oblastí výzkumu, vzdělávání, politiky a vývoje a testování pilotních prototypů.

Technologie a specifika

Podpora spolupráce

CONCORDIA realizuje pilotní projekt Cybersecurity Competence Network, jenž dá vzniknout úzce spolupracující komunitě odborníků z oblasti kyberbezpečnosti, kteří budou mít k dispozici specifické nástroje pro výzkum a vývoj bezpečnostních strategií.

Určení směru

Konsoricum projektu CONCORDIA vypracuje EC Cybersecurity R&D Roadmap, jež stanoví technologický, sociálně-ekonomický i právní plán evropské kyberbezpečnosti.

Agilní a otevřený přístup

Projekt CONCORDIA využívá otevřeného a agilního modelu řízení a procesů, který dává možnost udržet zbytečnou byrokracii a překážky na minimu a identifikovat budoucí potenciální vývoj projektů. Pro nastolení efektivní kyberbezpečnostní politiky jsou v projektu CONCORDIA propojena velká výzkumná centra i malá pracoviště, jež se doposud otázkám kyberbezpečnosti věnovala izolovaně. Vznik evropské kompetenční sítě založené na agilním a otevřeném přístupu tak sjednotí znalosti z oblasti komunikačních technologií a bezpečnosti napříč výzkumnými centry a umožní jejich komplexní a efektivní využití pro společný cíl.

Dynamická správa a adaptivní procesy

Aplikace adaptivních procesů a dynamické správy v projektu CONCORDIA umožňuje prostřednictvím jasně zaměřeného vedení, specifických kompetencí každého z partnerů projektu a jejich aktivního zapojení testovat a optimalizovat průběžné postupy, učit se z chyb a v této souvislosti také efektivně spolupracovat a reagovat na rychle se měnící prostředí, což značně přispěje k budování mezinárodně konkurenceschopného výzkumného centra pro kyberbezpečnost a jeho růstu a udržitelnosti v budoucnu.

Další informace

Členem konsorcia projektu CONCORDIA je i Masarykova univerzita, konkrétně pak experti z Českého centra excelence pro kyberkriminalitu C4e a kyberbezpečnostního týmu CSIRT-MU. Zapojují se do projektu v oblastech technologických kyberbezpečnostních řešení, vzdělávání a práva. V průběhu projektu je významně využívána platforma KYPO. Je také důležité zmínit, že Masarykova univerzita má v rámci projektu vedoucí úlohu v oblasti komunikace, diseminace a navyšování vlivu výstupů celého konsorcia.

WEBOVÉ STRÁNKY INFORMACE O PROJEKTU

 

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

830927

 

Koordinátor

 

POSKYTOVATEL

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.