C4e: Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur

Projekt Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur (C4e) propojuje expertní pracoviště Masarykovy univerzity a zkoumá komplexní problémy v kyberprostoru. C4e se zaměřuje především na výzkum technických i netechnických aspektů kyberbezpečnosti v rámci tří pilířů, a sice kyberbezpečnosti, zabezpečení kritických informačních infrastruktur a souvisejících právních aspektů.

Smysl projektu

Smyslem C4e je spojování expertních akademických pracovišť za účelem spolupráce na poli výzkumu a vývoje v rámci výzkumných pilířů kyberbezpečnosti, ochrany kritických informačních infrastruktur a práva a realizace excelentního multioborového výzkumu. Znalosti a zkušenosti nabyté prostřednictvím výzkumných aktivit jsou pak zužitkovány formou dalšího vzdělávání. Díky spolupráci C4e s mnohými subjekty z veřejného i soukromého sektoru dochází také k mnohem užšímu propojování výzkumných aktivit a praxe.

Specifika projektu 

Kyberbezpečnost

Oblast kyberbezpečnosti je prvním ze tří výzkumných pilířů, na kterých jsou aktivity C4e postaveny. Pilíř kyberbezpečnosti zaštiťuje bezpečnostní tým Masarykovy univerzity CSIRT-MU ve spolupráci s laboratoří DISA z Fakulty informatiky. Výzkumná náplň tohoto pilíře zahrnuje tři navzájem úzce propojené oblasti. Simulaci pokročilých útoků a efektivní obrany, která spočívá v modelování, analýze i simulaci nových typů útoků i vývoji efektivních obranných strategií. Pokročilou analýzu infrastrukturních dat, jejímž účelem je mimo jiné klasifikace a sémantické modelování analyzovatelných dat a kyberhrozeb a podobnostní zpracování pro analýzu velkých dat zahrnující multimodální vyhledávací struktury a analýzu nestrukturovaných dat.

Ochrana kritických informačních infrastruktur 

Ochranu kritických informačních infrastruktur (KII) v rámci druhého výzkumného pilíře zaštiťují výzkumné laboratoře Lasaris a Paradise z Fakulty informatiky. Hlavní výzkumné aktivity jsou členěny do oblasti simulace a prediktivní analýzy kritických infrastruktur, která obnáší analýzu citlivosti systémů i identifikaci chybových míst. Další z oblastí, tedy formální verifikace kritických infrastruktur zahrnuje vývoj metod pro automatickou verifikaci a analýzu rozsáhlých počítačových systémů. Třetí oblast věnovaná doporučením pro realizaci kritických infrastruktur se zabývá návrhy doporučení pro realizaci kritických infrastruktur z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti i soukromí.

Právo

Třetí pilíř v gesci Ústavu práva a technologií z Právnické fakulty se zaměřuje na excelentní výzkum právních regulací kybernetické bezpečnosti, kriminality i obrany jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Pozornost je zde soustředěna na právní aspekty z hlediska tří různých oblastí, z nichž s sebou každá nese soubor specifických výzkumných aktivit. Právo kyberbezpečnosti je zaměřeno na práva a povinnosti povinných osob v kybernetické bezpečnosti i na právní problémy v souvislosti s ochranou KII. Pro oblast kyberkriminality jsou stěžejní procesní úpravy práce s elektronickými důkazy, typické formy kyberkriminality a jejich postihy i mechanismus spolupráce orgánů veřejné moci při vyšetřování kyberkriminality. Právo kybernetické obrany pak sestává z aspektů, jako je informační suverenita státu či problematika atribuce v kyberprostoru.

Další informace

V letech 2013–2015 byl Ústavem výpočetní techniky (ÚVT) ve spolupráci s Právnickou fakultou řešen projekt Czech CyberCrime Centre of Excellence (C4e) jehož hlavním cílem bylo budování centra pro školení a vzdělávání v oblasti prevence a represe kybernetické kriminality. Tento projekt spočíval především v poskytování služeb cílovým skupinám, jako jsou Policie ČR, soudy či státní instituce.

Projekt umožnil vznik výzkumného Centra C4e na ÚVT, které se stalo následně koordinátorem projektu OP VVV Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur.

WEBOVÉ STRÁNKY INFORMACE O PROJEKTU

 

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000822

 

POSKYTOVATEL

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.